Forskerskolen i Medier, Kommunikation og Journalistik, FMKJ

Nævn
Repræsentantskab
Kontrakt
Vedtægter
Tilknyttede institutioner
Dagsorden og referater
Beretninger

Udkast til internt regelsæt for FMKJ

Forskerskolen organiseres på følgende måde:

1. Ansvarlig leder

Dekanen på værtsfakultetet (in casu Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier på RUC), udpeger en ansvarlig leder, til hvem hun delegerer kompetence. Denne kompetence vil på væsentlige punkter svare til den, som en institutleder har.

2. Repræsentantskab

Der nedsættes et repræsentantskab, som fungerer som rådgivende organ for forskerskolelederen. Repræsentantskabet fastlægger i sin forretningsorden, hvad der skal være dets rolle, herunder også hvorledes repræsentantskabet vælger medlemmer til det paritetiske nævn, jfr. nedenfor.

Da repræsentantskaber ikke optræder i Universitetsloven, er der ikke på forhånd givet kompetence til et sådant organ, ligesom der heller ikke er fastlagt, hvorledes det kan sammensættes. Man må derfor falde tilbage på kommentarerne til Universitetsloven, i henhold til hvilken der kan nedsættes udvalg, hvis status imidlertid er, at de kun kan være rådgivende. Der er ikke fastsat bestemte regler for, hvorledes udvalg sammensættes. Det kan derfor ske i henhold til aftale.

Repræsentantskabet består af en lærer og en ph.d.-studerende tilknyttet forskerskolen fra hver af de deltagende institutioner valgt af disse i henhold til hver institutions egne regler.

I en analogi til Universitetslovens bestemmelser om institutbestyrelser og fakultetsråd kan et repræsentantskab beskæftige sig med overordnede spørgsmål og fastlægge rammer for forskerskolens virksomhed, hvorimod det klart er lederens ansvar, hvorledes den daglige drift af skolen foregår.

Lederen står formelt set kun til ansvar over for dekanen, men vil ved en aftale med repræsentantskabet også blive ansvarlig i forhold til dette organ, således at man i princippet kan forestille sig, at repræsentantskabet beslutter, at det ikke længere har tillid til lederen. Det er imidlertid ikke repræsentantskabet, som har kompetencen til at afskedige lederen. Men repræsentantskabet vil kunne anmode dekanen om at gøre det. Dekanen er ikke tvunget til at følge en sådan anmodning.

3. Paritetisk sammensat nævn

Der nedsættes et paritetisk sammensat nævn (et program/kursusnævn), jfr. Regelsættets pkt. 4 Program/Kursusnævn. Dette nævn sammensættes af 4 lærere og 4 ph.d.-studerende, som er tilknyttet forskerskolen. Nævnet vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer. Forskerskolens leder er født medlem og født formand for nævnet. Når nævnet er nedsat, sendes navnene på nævnets medlemmer til orientering for de deltagende institutioners ph.d.-studienævn.

Nævnet har ingen selvstændig kompetence, men er et rådgivende organ for leder, repræsentantskab og for de overordnede ph.d.-studienævn. Forskerskolelederen kan lade sig rådgive om den daglige drift. Der er ikke på forhånd fastlagt begrænsninger for, hvad nævnet kan rådgive om, ligesom nævnet ikke har en på forhånd fastlagt høringsret. Det forhindrer dog ikke, at der indgås en aftale mellem leder og nævn, om hvad nævnet skal beskæftige sig med.  

Nævnet udarbejder forskerskolens studieprogram, som sendes til orientering for de respektive ph.d.-studienævn. Nævnet har ansvaret for udbud af kurser inden for forskerskolens faglige område.