Studerende

Tilbage til oversigt
Fornavn:Rikke Frank
Efternavn:Jørgensen
Institution:Institut for Menneskerettigheder / Institut for Kommunikation, Journalistik og Social Foranding - RUC
Adresse:Wilders Plads 8H
Post nr.:1403
By:København
Tlf.:32698805
E-Mail:rfj@humanrights.dk
Projekttitel:The internet as a resource for civil society
Vejleder:Thomas Tufte, RUC
Evt. Bivejleder:Jens Hoff, KU
Starttidspunkt:2007-02-01
Forventet sluttidspunkt:2010-08-01
Kort Præsentation:

Min forskning har fokus på to spørgsmål. Det første er, hvorledes internettet
udnyttes af det civile samfund med henblik på social forandring. Det andet er
sammenhængen mellem regulering af nettet, og de konceptuelle måder,
hvorpå nettet beskrives. De to spørgsmål er forbundet, idet projektet bygger
på en antagelse om, at måden nettet beskrives, påvirker måden det reguleres,
hvilket igen udstikker nogle rammer for social praksis.

Projektets teoretiske del udvikler fire internet metaforer, som betegner
forskellige måder at beskrive nettet på. De fire metaforer skal hverken ses
som udtømmende eller gensidigt udelukkende beskrivelser, men snarere som
eksempler på optikker, der er fremtrædende i international internet politik, og
som jeg selv hyppigt er stødt på i mit mangeårige arbejde med internet og
menneskerettigheder. De fire metaforer er Nettet som Infrastruktur, Nettet
som Offentligt Rum, Nettet som Medie, og Nettet som Kulturel Praksis. Hver
metafor tager afsæt i nogle konkrete forhandlinger indenfor internet politik
og menneskerettigheder, og skitserer en teoretisk forståelsesramme, som
den givne metafor trækker på, herunder de offentlige – private brydninger,
der er på spil.

I undersøgelsens empiriske del analyserer jeg to cases med brug af
metaforen Nettet som offentligt rum og Nettet som Kulturel Praksis. Jeg har
udvalgt to eksempler på social praksis som tilsammen repræsenterer en vis
bredde i de mange måder, civil samfundet bruger nettet på. De udvalgte
cases er dels et netværk af kvinde organisationer i Uganda (Wougnet), dels et
mindre udsnit af Wikipedia. Med udgangspunkt i casene undersøger jeg,
hvorledes aktørerne udnytter nettet som en ressource, særligt med fokus på
selvbestemmelse og deltagelse i det offentlige liv. Formålet med
casestudierne er at bringe forståelsesrammen i spil med social praksis, og
undersøge dens forklaringskraft i forhold til nettets betydning som en
ressource for det civile samfund.
Billede:
Engelsk Projekttitel:The internet as a resource for civil society
Engelsk Præsentation:

My research is focused on how the internet serve as a resource for civil society,
in order to pursue social change and improve human rights. Closely related to
this is an interest in internet as a topic for policy and regulation.

The project starts by outlining four metaphors, which represent different frames
of reference for internet policy. It is my assumption that unpacking the relation
between policy issues and internet metaphors may help clarify which claims and
assumptions are at stake in specific policy negotiations. It may also illustrate
how different metaphors entail different agendas and assumptions as to how
internet may empower civil society. The metaphors are: internet as
infrastructure, internet as public sphere, internet as media, and internet as
culture.

Following this, I bring the metaphors into play with social practice. Due to time
constrains, I have chosen to explore only two of the metaphors, namely the
public sphere and culture perspective. The cases chosen are the
Women of Uganda Network (Wougnet) and part of the Wikipedia project.

In each case study I examine how the key notions, public private dynamics and
presumed civil society potentials are reflected in the practice and experiences of
the civil society actors. Further, I examine how the actors themself reflect on the
internet as a resource for social change.