Studerende

Tilbage til oversigt
Fornavn:Ursula
Efternavn:Plesner
Institution:Roskilde Universitetscenter
Adresse:Box 260
Post nr.:4000
By:Roskilde
Tlf.:46 74 32 80
E-Mail:uplesner@ruc.dk
Projekttitel:Massemediering fra et ANT perspektiv - hvordan samfundsvidenskabelig viden bliver til medietekster
Vejleder:Louise Phillips
Evt. Bivejleder:Maja Horst
Starttidspunkt:2006-06-01
Forventet sluttidspunkt:2009-06-01
Kort Præsentation:

Mit projekt handler om, hvordan samfundsvidenskabelig viden kommunikeres i massemedierne. Det er et tværfagligt projekt, der trækker på sociologi, videnskabsstudier, kommunikation og medie studier. Projektet stiller blandt andet spørgsmålene:

Hvordan konstrueres medietekster, hvor der indgår samfundsvidenskablig viden?

Hvilke forbindelser bliver der skabt, for at disse tekster kan blive produceret?

Hvordan kan vi forstå (og arbejde strategisk med) forskningskommunikation på en ikke-essentialistisk måde?

Min idé er at lave et 'holistisk' studie af massemediering fra et lidt usædvanligt perspektiv, nemlig Aktør-Netværk-Teori. Det betyder, at jeg anskuer medietekster som 'spor efter forbindelser', og ser produktionen af en medietekst som etableringen af et aktør-netværk. Jeg undersøger forskellige typer medietekster - nyhedsartikler, kronikker, et radioprogram, en featureartikel - og har interviewet de folk, der har været involveret i at producere disse tekster. Det drejer sig om journalister, redaktører, forskere og kommunikationsfolk på universiteterne.

Projektet lægger sig i forlængelse af en tradition, der kritiserer lineære kommunikationsmodeller og top-down forskningskommunikationsinitiativer. Det bygger videre på disse begrebsmæssige og normative kritikker ved at stille spørgsmålstegn ved at massemediering af forskning skal forstås som en lineær envejskommunikation hvor på forhånd definerede grupper optager ’faste pladser’. Jeg forsøger altså ikke at afdække forskellige faggruppers professionelle etik, eller magtrelationer mellem forskellige typer aktører, eller forskelle i sprogbrug hos forskellige faggrupper. I stedet går jeg etnografisk til værks, ’følger aktørerne’ og ser på hvilke relationer de indgår i, hvilke kategorier, der er meningsfulde for dem, og hvad der indgår i de konkrete medietekster, de skaber sammen. Inspireret af ANT tager studiet højde for hvordan ikke-menneskelige aktører har betydning for produktionen af en medietekst, og beskrive heterogene aktør-netværk hvor også materielle faktorer eller symbolske konstruktioner har betydning – fordi de får andre aktører til at handle på bestemte måder.

Billede:
Engelsk Projekttitel:Mass mediation from an ANT perspective - how social scientific knowledge is translated into media texts
Engelsk Præsentation:

My Ph.D.-research deals with the communication of social scientific knowledge in the mass media. It is an interdisciplinary project, drawing on sociology, science studies, communication and media studies. The project poses questions such as:

How are media texts dealing with research-based knowledge constructed?

Which associations are formed to produce them?

How can we conceive of – and work with – the communication of research in a non-essentializing way?

I am experimenting with an unusual way of conceiving of – and conducting – a ‘holistic’ study of mass mediation. The study is informed by Actor-Network-Theory, which means that I am looking at media texts as ‘traces of associations’, and seeing the production of a media text as the establishment of an actor-network. I am looking at different types of media texts – news articles, essays, features, a radio program – and making interviews with the people involved in producing these texts. This means that I have talked to journalists, editors, researchers, and communication officers at the universities.

There is a large body of literature criticizing linear conceptions of communication and top-down communication of science initiatives. This project adds to these conceptual and normative critiques by questioning (common sense) understandings of the mass mediation of research as a linear, one-way communication activity, where professional categories appear as fixed and delineated. Rather than attempting to reveal – for instance – assumed professional ethics, power relations or language barriers, a relational epistemology leads me to ‘follow the actors’, to see which relations they actually engage in, which categories they co-construct as meaningful, and how they associate to create media texts. Inspired by the radical materialist orientation of ANT, the study is meant to account for heterogeneous actor-networks, where also material factors or symbolic constructions are seen as important elements to analyze, in so far as they have become parts of the network by making other actors act.